QOF2561 สสจ.นครราชสีมา

59.86%

293315/490039

35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

More info

59.47%

307312/516774

35-74ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน

More info

44.33%

6477781/14612083

หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 W

More info

85.61%

44157/51582

เด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ80

More info

12.43%

5488/44157

เด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

More info

100.00%

5488/5488

เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วันไม่น้อยกว่าร้อยละ60

More info

13.93%

33101/237588

เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

More info

12.15%

167/1374

ตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

More info