QOF2561 ไม่พบข้อมูล

59.86%

293324/490037

35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

More info

59.47%

307321/516775

35-74ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน

More info

44.63%

7743947/17351155

หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 W

More info

85.61%

44157/51582

เด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ80

More info

12.43%

5488/44157

เด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

More info

100.00%

5488/5488

เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วันไม่น้อยกว่าร้อยละ60

More info

13.94%

33181/237955

เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

More info

12.42%

166/1337

ตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

More info