QOF2561 สสจ.นครราชสีมา

59.78%

298294/499028

35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

More info

59.38%

309143/520580

35-74ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน

More info

42.83%

3402538/7944486

หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 W

More info

85.61%

44157/51582

เด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ80

More info

12.43%

5488/44157

เด็กอายุ 9 18 30 42 เดือน ที่ตรวจพบสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

More info

100.00%

5488/5488

เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ที่ได้รับการกระตุ้น และติดตามภายใน 30 วันไม่น้อยกว่าร้อยละ60

More info

13.93%

33066/237400

เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

More info

11.98%

174/1452

ตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

More info